Gå til hovedindhold
Edel Nygaard Rüsz fraværende på foto af Haveselskabets Hovedbestyrelse
Artikel for alle

Året der er gået - og året der er i gang

Repræsentantskabsmøde lørdag den 27. april: Nye vedtægter, formand for Haveselskabet genvalgt og 2 nye medlemmer valgt ind i Hovedbestyrelsen. Læs om dagen her.
27. april 2019

Et velbesøgt og positivt Repræsentantskabsmøde med aktiv deltagelse af repræsentanter fra alle afdelinger i Haveselskabet blev afviklet i Middelfart lørdag den 27. april.

Efter formalia for dagen var på plads, orienterede Bente Siiger Lustü, formand for Haveselskabet, om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år. I beretningen blev der lagt vægt på den indsats Haveselskabets mange frivillige lægger for de lokale aktive haveliv og fællesskaber rundt om i hele landet. Endvidere nævnte Bente styrken i, at Haveselskabet er én samlet forening, og at alle trækker i samme retning.
I foråret 2018 besluttede Styrelsesrådet, at tiden var inde til at nedlægge sig selv efter 10 års arbejde med fusionering og sammenkædning af de tidligere selvstændige haveselskaber i Danmark. I dag er foreningen samlet i én forening, Haveselskabet. I kølvandet herpå opstod også behovet for udvikling af nye vedtægter. Dette arbejde har præget året, der er gået. Bente Lustü takkede alle for en god proces omkring arbejdet med de nye vedtægter. Alle har bidraget.

I indeværende år understregede Bente, at der er fokus på Cph Garden i Ballerup fra den 20. - 23. juni, og at arbejdet med planlægning af den store haveevent i den næste tid er vores vigtigste prioritering i den centrale del af organisationen. Hun opfordrede alle til at bakke op lokalt og at sprede det gode budskab om det kommende haveshow.

Repræsentantskabet modtog beretningen med klapsalver.

Herefter gennemgik Klaus Tvede-Jensen, stats.aut.revisor i Deloitte, årsrapporten for 2018. Klaus Tvede lagde vægt på, at han kunne præsentere et revideret regnskab, som ikke har givet anledning til nogen særlige påtegninger eller anmærkninger. Der er ikke konstateret fejl i regnskabet i forbindelse med revisionen.
Resultatet før finansielle poster er tkr. 372, men grundet 4. kvartals usikkerheder på de finansielle markeder ender resultatet før afdelinger og kredse på tkr. 21. Efter resultatet fra afdelinger og kredse er årets resultat tkr. - 471.
Som en bemærkning tilføjer Klaus Tvede, at de finansielle markeder til gengæld har rettet sig op og det tabte i 2018 er genvundet ved udgangen af 1. kvartal 2019. Haveselskabets egenkapital er på 14 mill og med en soliditetsgrad på 49,3% understreger han, at organisationen er sund og solid ift sine kørende aktiviteter.  Årsrapporten bev godkendt af Repræsentantskabet.

Læs Årsrapporten 2018 her

Herefter gennemgik direktør Charlotte Garby, budget og aktivitetsplan for 2019. Grundet afvikling af Cph Garden og den investering det kræver, forventes 2019 at udvise et negativt resultat på kr. 1,8 mill. De finansielle markeder er stadigt præget af en vis usikkerhed, og derfor er mange faktorer i spil med indflydelse på årets resultat. Charlotte præsenterede gennemførte aktiviteter, blandt andet udvikling af ny app, som er i drift, og helt ny webshop, som ventes præsenteret i efteråret. Et fælles samarbejde med det svenske haveselskab og det norske haveselskab omkring invasive plantearter, støttet med sv.kr. 440.000 af Nordisk Råd, blev præsenteret. Hernæst orienterede Charlotte om planerne for dette års Cph Garden. Programmet blev uddelt til alle deltagerne, og et udvalg på 4 showhaver blev præsenteret efterfulgt af en specificeret plan over marketing og presse aktiviteter.

Af indkomne forslag til dette års repræsentantskabsmøde var forslag til helt nye vedtægter. Charlotte Garby præsenterede kort oplægget og processen med udviklingen af vedtægterne, hvorefter der udspandt sig en livlig spørgelyst og kommentering af vedtægterne. Da alle svar var givet og alle kommentarer noteret, skulle der stemmes. Et enstemmigt repræsentantskab besluttede de nye vedtægter, som derefter straks trådte i kraft. Vedtægterne afløser således alle tidligere centrale vedtægter og vedtægter for kredse, for afdelinger med kredse og for afdelinger uden kredse. 

Læs Haveselskabets vedtægter pr 27. april 2019 her

I følge dagsordenen var det herefter tid for beslutning som kontingent, hvilket der ikke var stillet forslag om ændring af. Kontingentet er således fortsat kr 630,00 pr år.

Næste punkt var i følge vedtægterne valg af formand. Bente Siiger Lustü stillede sig til rådighed og blev valgt til klap fra salen. Bente takkede for valget.

Dernæst var der valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen. Medlemmerne Hanne Marie Halgaard og Lene Svenningsen ønskede ikke genvalg. I alt skulle der vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, og der blev afholdt skriftligt valg blandt de kandidater, som havde stillet sig til rådighed. Valgt blev:

  • Nina Ewald, Frederiksberg
  • Marie-Louise Veber Paustian, Odense
  • Edel Nygaard Rüsz, Vesthimmerland
  • Hans Hviid, Århus

Herud over består Hovedbestyrelsen af

  • Helga Hald, næstformand, Aalborg
  • Camilla Visted Nielsen, Sydvestsjælland
  • Lene Lentz, Nordsjælland
  • Solvejg Fischer Jonge, Ærø

Se den samlede Hovedbestyrelse her

Bente Siiger Lustü ønskede de nyvalgte medlemmer tillykke med valget, hun glæder sig til samarbejdet, og samtidigt takkede hun Hanne Marie Halgaard og Lene Svenningsen for deres store indsats i Hovedbestyrelsen.

Sidste punkt før eventuelt var valg af revisor. Hovedbestyrelsen havde indstillet genvalg af Deloitte, og det var der fuld opbakning til fra Repræsentantskabet.

Under eventuelt blev blandt andet drøftet de tiltagende forsøg fra kriminelle på, at snyde sig til økonomiske overførsler. De henvender sig pr mail internt mellem medlemmer af de lokale bestyrelser, og mails afsendes som om de er fra kollegaer, der beder om overførsel af beløb til angivne kontonumre. Alle skal være opværksomme, da det sendes med angivelser af rigtige e-mails, navne osv. Dobbelt tjek altid.

Dirigent Thomas Uhre erklærede herefter Repræsentantskabsmødet for afsluttet og takkede for god ro og orden. Bente Siiger Lustü takkede Thomas Uhre for velgennemført repræsentantskabsmøde.

Efter fælles frokost og mulighed for udveksling af ideer og erfaringer, mødtes alle igen i salen, og Charlotte Garby kunne byde velkommen til have- og blogejer Bonnie Hall, Gardeningbyhall, der spændende fortalt om sit projekt med etablering af den skønneste mindre have i kolonihaveområde - helt fra bar bund. Nina Ewald, som i slutningen af maj kan præsentere sin nyeste bog om små haver, introducerede Bonnie Hall. Spørgelysten til Bonnie Hall var stor, inspirationen ligeså, og alle forlod vi Middelfart efter en rigtig god dag  i godt selskab.

Annonce

Få magasinet HAVEN

Magasinet HAVEN giver masser af inspiration, viden og nyttige tips. Prisen er 345 kr. for 5 numre eller 630 kr. for 10 numre. Sammen med magasinet følger et medlemskab af Haveselskabet og mange fordele.