Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling og Foredrag

Ordinær Generalforsamling og foredrag

Info

Hvornår 
22. februar 2022
19:00 - 22:00
Pris 
0 kr
Medlemspris 
0 kr
Afdeling/kreds 
Nordsjælland

Kom til Generalforsamling i Haveselskabet Nordsjælland. 

Måske har du lyst at deltage i foreningsarbejdet som bestyrelsesmedlem?

Nordsjællands afdeling og Haveselskabet som helhed arbejder hen mod en mere lokal forankring.

Den nuværende bestyrelse har medlemmer i Hillerød, Fredensborg, Lynge, Allerød, Farum, Frederikssund og Frederiksværk.

Vi mangler bestyrelsesmedlemmer fra Nord- og Østkysten.

Vi efterlyser også forslag til emner til dagsordenen.

Der skal også udpeges deltagere til Haveselskabets repræsentantskabsmøde den 23. april 2022.

(bemærk dato ændret)

Efter den egentlige Generalforsamling vil Susanne Kolmos fortælle om indretning af haven. Hun tager udgangspunkt i sin egen have "Fra græs til haverum".

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Haveselskabet Nordsjælland

Tirsdag den 22. februar 2022 kl 19 i

Kedelhuset Fredensvej 12 b ,   3400 Hillerød

 

1   Dagsorden

 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.
 2. Bestyrelsens beretning for afdelingens /eller kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
 5. Indkomne forslag, se herom i punkt 2 nedenfor.

Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år).

 1. Evt. bestyrelsessuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).
 2. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis).
 3. Evt. revisorsuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).
 4. Valg af afdelingens repræsentanter til Haveselskabets årlige repræsentantskabsmøde. Valget gælder frem til ordinær generalforsamling næste år. I tilfælde af forfald blandt valgte delegerede kan bestyrelsen supplere blandt medlemmerne.

                             g.   Eventuelt.

 1. Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden Lene Lentz  senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  (LL@haveselskabet.dk)
 2. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
 3. Valg til bestyrelsen foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater end ledige pladser, eller der ytres ønske herom. Navnene på alle, som ønsker at stille sig til rådighed for bestyrelsen, listes synligt for alle. På stemmesedlerne skal de stemmeberettigede anføre et antal navne, som svarer til antallet af ledige pladser i bestyrelsen. Ved afgørende stemmelighed blandt kandidater, foretages omvalg blandt disse.
 4. Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 10% eller derover af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning.
 5. De behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Stemmeret kan kun udøves ved den stemmeberettigedes personlige tilstedeværelse.
 6. Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten.

 

 

Adresse 
Fredensvej 12 c
Kedelhuset
3400 Hillerød
Kontaktperson 
Lene Lentz
21407604
Tilmeldingsfrist 
22. februar 2022
Tilmeld dig her