Gå til hovedindhold
Arrangement - Generalforsamlinger

Generalforsamling og Foredrag ved Helle Ravn

Generalforsamling efter vedtægterne, herefter foredrag "Parcelhushavens historie" ved Helle Ravn

Info

Hvornår 
22. januar 2020
19:00 - 22:00
Pris 
0 kr
Medlemspris 
0 kr.
Afdeling/kreds 
Nordsjælland

Generalforsamling efter vedrægterne:

 1. Dagsorden skal indeholde følgende:
  1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende.
  2. Lokalbestyrelsens beretning for afdelingens /eller kredsens virksomhed i det forløbne år forelægges til godkendelse.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og aktivitetsplan til orientering.
  5. Indkomne forslag, se herom i punkt 2 nedenfor.

Medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år).

 1. Evt. bestyrelsessuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).
 2. Revisor/er (vælges for 2 år således, at de afgår skiftevis).
 3. Evt. revisorsuppleant/er (vælges for 1 eller 2 år).
 4. Valg af delegerede til afdelingernes delegeretmøder eller afdelingens repræsentanter til Haveselskabets årlige repræsentantskabsmøde. Valget gælder frem til ordinær generalforsamling/delegeretmøde følgende år. I tilfælde af forfald blandt valgte delegerede kan bestyrelsen supplere blandt medlemmerne.

                             g.    Eventuelt.

 1. Forslag, der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt (pr. mail) til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 2. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
 3. Valg til lokalbestyrelsen foregår skriftligt, hvis der er flere kandidater end ledige pladser, eller der ytres ønske herom. Navnene på alle, som ønsker at stille sig til rådighed for bestyrelsen, listes synligt for alle. På stemmesedlerne skal de stemmeberettigede anføre et antal navne, som svarer til antallet af ledige pladser i bestyrelsen. Ved afgørende stemmelighed blandt kandidater, foretages omvalg blandt disse.
 4. Andre afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre 1()% eller derover af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning.
 5. De behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Stemmeret kan kun udøves ved den stemmeberettigedes personlige tilstedeværelse.

Der udarbejdes et referat, som underskrives af dirigenten.

Herefter fortæller Helle Ravn om Parcelhushavernes historie.

Kom bliv klog på de mange forskellige måder danskerne har indrettet sig i haven gennem tiden og bliv inspireret til arbejdet i din egen have.

 60 % af danskerne bor i parcelhuse og enfamiliehuse. De har alle have. Husene er begyndt at få deres historie – men hvad med alle haverne? Etnologen Helle Ravn der i mange år har forsket i danske haver, både by og land.

Det er der kommet en spændende bog ud af, og Helle vil dele sin viden med os.

 

Adresse 
Fredensvej 12 C
Kedelhuset
3400 Hillerød
Kontaktperson 
Lene Lentz
21407604

Tilmelding ikke nødvendig