fbpx Vedtægter | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Vedtægter

Vedtægterne for Haveselskabet. Frederiksberg finder du her

VEDTÆGTER

V E D T Æ G T E R  F O R  
F R E D E R I K S B E R G  A F D E L I N G  
I  H A V E S E L S K A B E T

 
 
08. 09. 2010.
 

NAVN

 • Afdelingens navn er: Frederiksberg afdeling i Det kgl. danske Haveselskab, i daglig tale kaldet Haveselskabet.
 • Afdelingen er en integreret del af Haveselskabets organisation og som sådan ikke en selvstændig juridisk enhed.
 • Afdelingens vedtægter og aktiviteter må ikke være stridende med Haveselskabets vedtægter og formål.

FORMÅL

 • Afdelingens formål er inden for rammerne af Haveselskabets formål at:
  • At fremme interessen, forståelsen og mulighederne for en alsidig og bæredygtig anvendelse af jorden omkring menneskers boliger, således at den kan bruges til gavn, glæde og inspiration for så mange som muligt.
  • At virke for bevaring og formidling, udvikling og fornyelse af havekulturen og havekunsten samt retablering og fastholdelse af de havekulturhistoriske traditioner.
  • At have den daglige kontakt til Haveudvalget for Medlemshaverne og medvirke ved overdragelse af medlemshaver
 • Formålet søges opnået gennem:
  • Informations-, undervisnings- og foredragsvirksomhed.
  • Et aktivt foreningsliv med udgangspunkt i vidensdeling og engagerende oplevelser i et socialt samvær.
  • Etablering af udstillingsarrangementer m.v.

MEDLEMMER

 • Medlemskab i Haveselskabet, Frederiksberg afdeling er for alle, som er haveinteresseret med bopæl i afdelingens område som omfatter post-numrene 1800 - 2000 eller efter eget valg uanset bopæl. Et personligt medlemskab omfatter husstanden.

GENERALFORSAMLING

 • Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
 • Ordinær  generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst eller mindst 50 af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter begrundet ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt senest 1 måned og være afholdt senest 3 måneder efter, at ønske herom er fremsat.
 • I generalforsamlingen deltager med stemmeret bestyrelsen og afdelingens medlemmer.
 • Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved annoncering i HAVEN med mindst 4 ugers varsel. I indkaldelsen skal angives hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
 • Emner,  der ønskes behandlet, skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før mødets afholdelse.
 • Dirigenten leder forhandlingerne på mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.
 • Dagsordenen for det ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

 1. Valg af dirigent
   
 2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
   
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
   
 4. Forelæggelse af afdelingsbudget til orientering
   
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   
 6. Valg af revisorer
   
 7. Indkomne forslag
   
 8. Eventuelt

 

 • De på mødet behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. Hvert medlemskab har kun 1 stemme.
 • Over det på generalforsamlingten besluttede udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten.

BESTYRELSE

 • Bestyrelsen sammensættes som følger:
 • 5 - 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for fire år. Af hensyn til kontinuiteten bør højst halvdelen af de af generalforsamlingen valgte medlemmer udskiftes samtidigt.
 • Såfremt medlemshaverne har valgt en repræsentant, indtræder denne som observatør i bestyrelsen. Repræsentanten har ikke stemmeret.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 • Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål. Bestyrelsesmedlemmer vederlægges ikke
 • På det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær og fordeler i øvrigt arbejdet blandt sine medlemmer. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig igen.

BESTYRELSENS VIRKSOMHED

 • Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.
 • Bestyrelsen erkun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet.
 • Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.
 • Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der rundsendes til samtlige medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.
 • Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
 • Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.
 • Afdelingen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af hele bestyrelsen.

KAPITAL, HÆFTELSE OG REGNSKABSÅR

 • Afdelingens selvstændige formue indgår i Haveselskabets formue som en særskilt konto, der stilles til rådighed for afdelingens drift og aktiviteter. Afdelingen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som afdelingens bestyrelse lovligt har pådraget denne. Afdelingens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Overskud af afdelingens drift må alene anvendes til opfyldelse af afdelingens formål.

 
ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

 • Forslag om ændringer af afdelingens vedtægter eller om afdelingens opløsning kan kun behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling og skal for at få gyldighed vedtages på generalforsamlingt med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER

 • Vedtægterne erstatter vedtægter for DkdH  dateret den 3. februar 2009.

 
Således vedtaget på Generalforsamlingt i Frederiksberg afdeling den [**]
 
 
 
Som dirigent
 
 
____________________________________________