Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling 2020

ÅRSBERETNING FOR KØBENHAVN AFDELING 2019

Kære medlemmer,

Året 2019 blev igen et år med meget aktivitet og mange spændende havearrangementer rundt omkring i landet og lokalt. Sommeren 2019 var heldigvis ikke så tør som i 2018, denne gang fik vi en mere blandet sæson vejrmæssigt, og det var godt for havefolket. Vinter har vi ikke rigtigt haft endnu, så naturen byder os på mange udfordringer, og alle taler om klimaet og de tilpasninger, vi alle skal forholde os til lige nu og i årene, der kommer. Alle der har adgang til haver, kolonihaver, terrasser og altaner kan virkelig gøre en forskel.

OM HAVESELSKABET

Som forening er Haveselskabet opdelt i 18 afdelinger og 100 kredse. København Afdelingen er den største afdeling i Danmark med helt nøjagtigt 3.773 medlemmer pr. 31.12.2019. København Afdelingen er en samlet forening uden lokale kredse, og vi har medlemmer fra Birkerød til Ishøj; forskellige medlemmer med meget forskellige behov – dog alle med det til fælles, at vi brænder for havesagen. Der er medlemmer med større og mindre haver, kolonihaver, nogle med en stor terrasse, nogle med små altaner – men alle med mulighed for at dyrke noget og få glæde af træer, stauder, blomster, grøntsager og krydderurter. Det er ikke størrelsen, det kommer an på.

Der er mange positive sider af vores foreningsliv. Man kan deltage i vores arrangementer – husk at det gælder alle afdelinger og kredse over hele landet; man lærer nye mennesker at kende, som måske bor i nærheden. Man får muligheden for at tale om alt fra planter, indretning, gør-det-selv projekter og nyheder til erfaringer fra det grønne - og værdien af det, er i sig selv rigtig stor.

ØKONOMI

Selvom HAVESELSKABET er én stor samlet forening og med fælles økonomi, kører hver afdeling sin økonomi selvstændigt, og når året er gået, rapporteres årsregnskabet ind i den fælles konsolidering, hvor den centrale økonomi og de lokale økonomier munder ud i ét samlet resultat for hele Haveselskabet. Det samlede resultat for 2019 foreligger endnu ikke, da revisionen er i gang.

København Afdelingen har haft et overskud på knap 50.000 kr., hvilket primært skyldes afkastet på vores puljeformue og vores medlemsandel fra HAVESELSKABET. Efter beretningen vil regnskabet for København Afdelingen blive gennemgået af vores regnskabsansvarlige, Conny Koch.

MEDLEMMER

HAVESELSKABET er en medlemsbasereret forening. Vi er i alt på landsplan 26.805 medlemmer pr. 31.12.2019.

I 2019 fik Haveselskabet knap 3.000 nye medlemmer og mistede 3.500 medlemmer, dvs. en tilbagegang på 500 medlemmer.

Her i København Afdelingen fik vi sidste år 643 nye aktive medlemmer og mistede 533 medlemmer, altså en fremgang på 110 medlemmer, inkl. prøvemedlemskaber. Som tidligere nævnt har vi pr. 31.12.2019 3.773 medlemmer. De opsagte medlemskaber skyldes både at medlemmer er afgået ved døden, besparelser, for lidt interesse for sagen eller utilfredshed med bladet eller foreningens aktiviteter. Vores medlemmer ligger i den relativt høje aldersklasse, så det er selvfølgelig en udfordring at få lige så mange og også yngre medlemmer ind i foreningen. Nye medlemmer bydes velkommen med en plante på vores 2 årlige plantemarkeder.

VEDTÆGTER

De sidste 2 år har foreningen arbejdet på at udvikle et samlet sæt vedtægter, i stedet for de forskellige lokale versioner, der har eksisteret siden sammenlægningen for nu godt 10 år siden. Styrelsesrådet er nu nedlagt, og der afholdes nu kun formandsmøder med formand og næstformænd fra alle lokale afdelinger og kredse. Alle bestyrelser er blevet spurgt i dette arbejde og har således haft indflydelse på de nye vedtægter.  

Det samlede sæt vedtægter blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet i april 2019, og de gælder nu for os alle. Er der ud over vedtægterne lokale forhold, som er af betydning for os, men ikke i strid med vedtægterne, kan de beskrives i en lokal forretningsorden. Det gør vores bestyrelsesarbejde mere smidigt og gør det nemmere for andre udefra set at overskue foreningens struktur.

Der blev afholdt formandsmøde i Vejle den 2. november i form af dialogmøde omkring den interne struktur. En rigtig god dag med megen debat og en masse materiale, som Hovedbestyrelsen nu arbejder videre med. HAVESELSKABET er organiseret meget forskelligt i øst og vest, generelt set. Vest-Danmark består mest af afdelinger med underliggende kredse, mens Øst-Danmark er opdelt i afdelinger uden kredse. Et eventuelt stærkere samarbejde med kommunerne samt samarbejde med andre foreninger blev også drøftet. Organisations- og strukturmæssigt er der nok at arbejde med i årene fremover, og dette arbejde begynder med et fællesmøde her i foråret.

KLIMALOV, MILJØ OG BIODIVERSITET

Danmark har netop fået en ny klimalov, og der bliver nu planlagt på mange niveauer i samfundet for at finde frem til hvilke indgreb, der skal gøres. Når man siger klima, siger man også miljø og biodiversitet – alt sammen noget, der er tæt forbundet med os havefolk. FN udgav i 2019 en stor rapport, der viser at biodiversiteten, altså den biologiske mangfoldighed, falder i et foruroligende omfang. Her kan havefolket virkelig gøre en forskel med at hjælpe naturen på vej i den rigtige retning. I vores afdeling vil vi prøve at lave flere arrangementer med fokus på disse emner, som berører os alle.

HAVESELSKABET - DIGITALT

Mange medlemmer er meget glade for det trykte blad: HAVEN. Men digitalt set har medlemmerne mange flere muligheder. Blandt andet med HAVESELSKABETS app, der blev lanceret i 2019. På app’en findes alle arrangementer, åbne haver, nyhedsbreve og dit medlemskort. På selskabets hjemmeside og den lokale hjemmeside kan du se endnu mere, bl.a. en kæmpe artikelsamling med gode råd og vejledning fra eksperter.

Her i København Afdelingen bruger vi både vores lokale hjemmeside, Facebook, Instagram og naturligvis den nye app til at fortælle om vores arrangementer, plantemarkeder, åbne haver og en masse andre have-nyheder. Vi er blevet bedre til at nå at få næsten alle arrangementer omtalt i DET SKER i HAVEN, selvom der er lang redaktions- og produktionstid. Men alle arrangementer bliver annonceret på hjemmesiden, på app’en, Facebook og Instagram. Der skal være plads til at være lidt impulsiv og hurtigt at få et arrangement på benene, så hold altid øje med hjemmesiden!

MAGASINET

Magasinet HAVEN udkom 10 gange i det forløbne år. Med undtagelse af juli og december kommer der et blad i postkassen hver måned.  Der er kommet styr på distributionen til alles tilfredshed.

CPH GARDEN 2019

I 2019 afholdt Haveselskabet igen CPH GARDEN, denne gang i Ballerup, da det gav bedre tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder og bød på en kommune, som arbejdede tæt sammen med HAVESELSKABET om at skabe en succesrig udstilling. Det blev igen en succes, mange besøgte udstillingen, tilbagemeldingerne fra gæster, udstillere og indlægsholdere er overordentligt positive. I alt hjalp 250 personer til frivilligt med at afvikle udstillingen, og det var frivillige fra hele landet, så det er vi alle glade og taknemmelige for.

Haveselskabets Hovedbestyrelse har besluttet, at der igen skal afvikles et CPH GARDEN i 2021, og det bliver i dagene mellem den 10.-13. juni. Det er rykket lidt frem i forhold til tidligere for at komme udenom studenterhuerne, skoleafslutningerne, den svenske midsommer, og den danske Skt. Hans.

BESTYRELSEN

At sidde som medlem af bestyrelsen i en af HAVESELSKABET’s afdelinger er frivilligt arbejde – det kræver naturligvis en vis arbejdsindsats, og er bestemt ikke gjort med venstre hånd alene. Det kræver tid til planlægning og tid til afvikling af de mange arrangementer, der holdes ud over hele landet, til bestyrelsesmøder og andre møder samt samarbejde med andre lokalforeninger.

Mange af vores bestyrelsesmedlemmer har deltaget i mange år; alle har gjort en meget stor indsats for havesagen og for medlemmernes mulighed for at deltage i forskellige typer af arrangementer. Uden alle jer var der ikke et haveselskab i Danmark. Og der er heldigvis løbende kommet nye til – nogle begynder som suppleanter og får en forsmag på, hvad det vil sige at sidde i vores bestyrelse. Vores suppleanter deltager på lige fod til alle møder og med udvikling og afholdelse af arrangementer. Så lad mig i den forbindelse takke bestyrelsen for jeres arbejde, jeres tid og indsatsen gennem året.

Vi vil altid gerne have nye medlemmer af bestyrelsen, så hvis nogen af jer er interesserede i at stille op, så er det nu, I har chancen.

DET KOMMENDE ÅR

Og så kan vi løfte sløret for lidt af planerne for 2020.

Vi er startet sæsonen med et meget velbesøgt arrangement i Værløse med Nina Ewald om små haver med 50 deltagere. Der er allerede 14 arrangementer i kalenderen for det kommende halve år; de handler blandt andet om: temahaver, høns, roser, beskæring, pileflet, arbejde med træ og meget andet. Desuden er der en del mindre ture og rejser på programmet. Vi holder det traditionelle forårsplantemarked med næsten 100 stande og normalt med mellem 1.000-2.000 besøgende sidste søndag i april. Den årlige havefestival, hvor medlemmerne åbner deres haver, finder sted i weekenden den 30.-31. maj. Her vil vi gerne opfordre jer alle til at bidrage til festivalen og åbne jeres haver for medlemmer og andre.

Den nye havesæson er netop startet, og vi håber, at 2020 bliver et år med opbakning til det lokale arbejde for et aktivt haveliv. Vi vil gerne byde velkommen til mange nye medlemmer og også se rigtig mange medlemmer til vores arrangementer, åbne haver, workshops, rejser eller noget af det andet, vi har på programmet for 2020. Husk også at ikke-medlemmer har adgang til vores arrangementer; forhåbentlig bliver de så begejstrede, at de melder sig ind i Haveselskabet.

 

Tak for godt samvær til både medlemmer og bestyrelse i 2019.

En særlig tak til bestyrelsen og alle der har hjulpet til i 2019 i København Afdelingen.

På glædeligt gensyn til et dejligt haveår i 2020.

Hanne Dal – 17. februar 2020

København Afdeling