fbpx Vedtægter | Haveselskabet Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Vedtægter

Vedtægter for Det Kongelige Danske Haveselskab (Haveselskabet) Sydsjælland-Møn kreds

§1    Kredsens navn er Det Kongelige Danske Haveselskab, Sydsjælland-Møn kreds.
        Kredsen er tilsluttet Det Kongelige Danske Haveselskab, Sydøstsjælland.

§2    Kredsens formål er, gennem oplysning på møder, ved havevandringer og
        lignende, at fremme og højne interessen for og forståelsen af god havekunst.

§3    Enhver kan optages som medlem.

§4    Medlemskontingentet opkræves og betales efter hovedsclskabets vedtægter.

§5    Kredsens formand samt endnu et bestyrelsesmedlem er selvskrevne medlemmer
        af bestyrelsen for Det Kongelige Danske Haveselskab, Sydøstsjælland

§6    Kredsen ledes afen bestyrelse på 5 medlemmer.
        Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
        Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der vælges 2 på ulige år og 3
        på lige år.

§7    Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren udarbejder regnskabet for det
        forløbne år og tilstiller det revisoren senest 14 dage før generalforsamlingen.

§8    Den ordinære generalforsamling afholdes i januar og indkaldes ved annoncering
        med mindst 8 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter;

  1.      Valg af dirigent og stemmetællere
  2.      Beretning ved formanden
  3.      Aflæggelse af regnskab 
  4.      Indkomne forslag
  5.      Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant/er, revisor og revisorsuppleant
  6.      Meddelelse om delegerede til delegeretmødet i Sydøstsjællands afdeling
  7.      Eventuelt

§9    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
        skriftligt i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.

§10    Alle valg foregår ved almindelig stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves
          dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skriftlig stemmetælling skal finde
          sted, hvis ét medlem ønsker det.

§ 11    Kredsen kan kun opløses på to på hinanden følgende general forsamlinger og
           med mindst 1/4 majoritet af de afgivne stemmer. I tilfælde af kredsens ophør
           tilfalder dens formue m.m. Sydøstsjællands afdeling.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983. Navne ajourført februar 1995.
§ 5 tilrettet i 2006. Navne ajourført og § 8 revideret 2008. Navne ajourført og § 8
revideret 25. januar 2011.