Gå til hovedindhold
Fra afdeling/kreds

Generalforsamling 8. februar 2023 kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling 2023
Anni Petersen/Birgitte Varming - 

Januar 2023

Kære medlem af Haveselskabet Svendborg

 

Ifølge vedtægterne skal indkaldelse til generalforsamling ske bl.a. ved E-mail til alle medlemmer,

der har oplyst deres mailadresse til Haveselskabet.

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Onsdag, den 8. februar 2023 kl. 19 i Fredens Sognehus

Glarmestervej 8, 5700 Svendborg

 

Eventuelle emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes som mail til annisiehr@hotmail.com eller pr. post til Anni Petersen, Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg. Under generalforsamlingen vil der blive orienteret om de nye strukturændringer i Haveselskabet. som forventes vedtaget på repræsentantskabsmøde i foråret 2023.

Haveselskabet er vært med kaffe og kage.

Efter afholdt generalforsamling afholdes banko med fine gevinster.

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent blandt de tilstedeværende

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Budget og aktivitetsplan til orientering

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen:

     a. på valg er Margit Okholm, Poul Hansen, Jane Westergaard, Anni Petersen

         som alle modtager genvalg

7. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter

     a. på valg er Karen Østergaard, Ann Nielsen, Birgitte Varming og Ulla Quist

         som alle modtager genvalg

8. Valg af revisorer.

     a. Tove Karlsen og Flemming Knudsen modtager genvalg.

9. Valg af revisorsuppleant

     a. Ella Larsen modtager genvalg.

10.Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Anni Petersen

Formand

Haveselskabet Svendborg

Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg

Tlf. 25 38 46 93. Mail: annisiehr@hotmail.com